• Vrijwilligers

  Zoals bij elke amateurvereniging zijn ook bij de Sportclub vrijwilligers onontbeerlijk: zij zorgen voor de continuïteit in de club. Wij prijzen ons dan ook zeer gelukkig met de tientallen medewerk(st)ers die bergen werk verzetten in de kantine en bestuurskamer, die kleedkamers en terrein schoonhouden, reparaties en renovaties uitvoeren, het archief beheren en er voor zorgen dat het InfoMagazine tijdig bij de leden in de bus rolt.
  Ook binnen de lijnen van onze velden hebben wij vrijwilligers nodig zoals leiders, grensrechters, scheidsrechters en verzorgers.

  Mocht u ook interesse hebben om zich bij deze grote groep vrijwilligers aan te sluiten en wilt u de club ondersteunen, neem dan contact op met Karin Willemsen: 010-2916998 of per mail: karin.willemsen@scfeyenoord.nl
  Voor medewerkers/vrijwilligers wordt (kosteloos) via de club een VOG aangevraagd.

  Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport voor vrijwilligers

  Sportclub Feyenoord vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen begeleiders en jeugdleden.

  Veel grenzen in het contact tussen begeleiders en jeugdleden binnen een sportsetting zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft
  behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen begeleiders en jeugdleden absoluut ontoelaatbaar zijn!

  Daarom hebben wij als Sportclub Feyenoord voor trainers/begeleiders die werken met jeugd een gedragscode opgesteld.
  De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.
  Op 20 mei 1997 zijn door de negentig landelijke sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF 10 gedragsregels voor sportbegeleiders aangenomen ter preventie van seksuele intimidatie.

  1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
  2. De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast
  3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is, en gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.
  4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten pzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De begeleider gaat tijdens activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedruimten, douches etc.
  7. De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.

  VertrouwensContactPersoon (VCP)

  Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil voeren over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen de vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon (VP) van NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen met jou naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

  Vanuit de KNVB is dit Pascal Kamperman, tel: 0343 – 752434 of per mail: vcp@knvb.nl

  Vanuit Sportclub Feyenoord is dit Anne Marie van Rietschotentel: 010-2916998 of per mail: Vertrouwenspersoon.van.rietschoten@scfeyenoord.nl

  Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Wat is een VOG? Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

  Sportclub Feyenoord streeft er naar van iedere vrijwilliger, waaronder jeugdleiders, jeugdtrainers, verzorgers, fysiotherapeuten, kantinemedewerkers, terreinmedewerkers, bestuursleden etc etc die werkzaam zijn binnen Sportclub Feyenoord een VOG in het bezit te hebben c.q te krijgen. Hetzelfde zal worden verlangd van personen die van andere instanties worden ingehuurd om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de Spcl en haar leden.